Σημείωση
6 του Ν.96(I)/2009Μεταβατική διάταξη

Αιτήσεις ή διαδικασίες οι οποίες έχουν υποβληθεί ή αρχίσει με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου, οι οποίες καταργούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.96(I)/2009] και οι οποίες παραμένουν εκκρεμείς κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.96(I)/2009], θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν ή ότι δεν άρχισαν, ανάλογα με την περίπτωση.