Σημείωση
7 του Ν.96(I)/2009Έναρξη Ισχύος του Ν.96(I)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.96(I)/2009] τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.