Σημείωση
2 του Ν.99(I)/2002Έναρξη της ισχύος του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001, (Νόμος 102(Ι) του 2001)

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 (Νόμος 102(Ι) του 2001), τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου:

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που θα ορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.