Σημείωση
7 του Ν. 38(Ι)/2012Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2012]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 38(Ι)/2012] τίθεται σε ισχύ του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου του 2012 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 39(Ι)/2012].