Σημείωση
4 του Ν134/91Ειδικές διατάξεις

Οι πρόνοιες της παραγράφου (α) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου θα έχουν επίσης εφαρμογή στις υποθέσεις και ενστάσεις που εκκρεμούν κατά την έναρξη της ισχύος του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 1991.