Σημείωση
3 του Ν224/89Έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού

Η ισχύς των διατάξεων του Νόμου αυτού αρχίζει έξι μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου του 1989.