Τρόπος πληρωμής του φόρου.

17.―(1) Ο φόρος καταβάλλεται εν τω τρόπω τω καθοριζομένω εν τη ειδοποιήσει περί της επιβληθείσης φορολογίας, προ ή κατά την εν τη τοιαύτη ειδοποιήσει καθοριζομένην ημερομηνίαν.

(2) Ο φόρος καταβάλλεται ανεξαρτήτως οιασδήποτε ενστάσεως ή προσφυγής αλλά οπωσδήποτε πριν από τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας, εκτός εάν ο Διευθυντής διατάξη την αναστολήν της πληρωμής του φόρου ή μέρους αυτού μέχρι της εν τω τοιούτω διατάγματι καθοριζομένης ημερομηνίας:

Νοείται ότι, με εξαίρεση την περίπτωση πώλησης από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, δε διενεργείται οποιαδήποτε μεταβίβαση της ιδιοκτησίας πριν από την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου ως φόρου που βαρύνει το ακίνητο, εκτός εάν ο Διευθυντής διατάξει αναστολή της πληρωμής:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση πώλησης από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, το ποσό του οφειλόμενου φόρου αφαιρείται από το εκπλειστηρίασμα ως φόρος που βαρύνει το ακίνητο και καταβάλλεται στο Διευθυντή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση διάθεσης που εμπίπτει στις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 12, ο εκμισθωτής καταβάλλει για λογαριασμό του μισθωτή το φόρο που προκύπτει από τη διάθεση του μισθίου:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί το μίσθιο χρηματοδοτικής μίσθωσης στην οποία προβλέπεται δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή, σε οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από το μισθωτή, αλλά για λογαριασμό ή προς όφελος του μισθωτή, ενόσω ισχύει η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενεργώντας σε συνεργασία ή κατόπιν οδηγιών του μισθωτή κατά ή μετά τη λήξη της μίσθωσης, ενόσω το μίσθιο παραμένει εγγεγραμμένο στο όνομα του εκμισθωτή, ο εκμισθωτής υποχρεούται όπως καταβάλει ή διασφαλίσει την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων φόρων που προκύπτουν, δυνάμει των διατάξεων του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, σε περίπτωση που η διάθεση δεν υπάγεται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, άμεσα ή έμμεσα από τη διάθεση του μισθίου και βαρύνουν το μισθωτή και καμία μεταβίβαση του μισθίου δεν πραγματοποιείται πριν την καταβολή ή τη διασφάλιση της καταβολής των φόρων, με τρόπο που να ικανοποιεί το Διευθυντή:

Νοείται έτι, έτι έτι περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής καθορίζει το ακριβές ύψος των οφειλόμενων φόρων, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής από το μισθωτή ή τον εκμισθωτή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων, όπως αυτά καθορίζονται με οδηγία του Διευθυντή.

(3) Φόρος μη πληρωθείς προ ή κατά την ημερομηνίαν την καθοριζομένην εν τη ειδοποιήσει περί της επιβληθείσης φορολογίας ή εν οιωδήποτε διατάγματι εκδοθέντι δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου θεωρείται εν υπερημερία.