Τρόπος πληρωμής του φόρου.

17.―(1) Ο φόρος καταβάλλεται εν τω τρόπω τω καθοριζομένω εν τη ειδοποιήσει περί της επιβληθείσης φορολογίας, προ ή κατά την εν τη τοιαύτη ειδοποιήσει καθοριζομένην ημερομηνίαν.

(2) Ο φόρος καταβάλλεται ανεξαρτήτως οιασδήποτε ενστάσεως ή προσφυγής αλλά οπωσδήποτε πριν από τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας, εκτός εάν ο Διευθυντής διατάξη την αναστολήν της πληρωμής του φόρου ή μέρους αυτού μέχρι της εν τω τοιούτω διατάγματι καθοριζομένης ημερομηνίας:

Νοείται ότι, με εξαίρεση την περίπτωση πώλησης από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, δε διενεργείται οποιαδήποτε μεταβίβαση της ιδιοκτησίας πριν από την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου ως φόρου που βαρύνει το ακίνητο, εκτός εάν ο Διευθυντής διατάξει αναστολή της πληρωμής:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση πώλησης από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, το ποσό του οφειλόμενου φόρου αφαιρείται από το εκπλειστηρίασμα ως φόρος που βαρύνει το ακίνητο και καταβάλλεται στο Διευθυντή.

(3) Φόρος μη πληρωθείς προ ή κατά την ημερομηνίαν την καθοριζομένην εν τη ειδοποιήσει περί της επιβληθείσης φορολογίας ή εν οιωδήποτε διατάγματι εκδοθέντι δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου θεωρείται εν υπερημερία.