Τροποποίησις της φορολογίας κοινή συναινέσει.

17. Εις περίπτωσιν καθ' ην το ενιστάμενον πρόσωπον ήθελε συμφωνήσει μετά του Διευθυντού ως προς το ποσόν του πληρωτέου φόρου, η φορολογία θα τροποποιήται αναλόγως και θα επιδίδηται υπό του Διευθυντού εις το πρόσωπον τούτο ειδοποίησις όπως καταβάλη τον συμφωνηθέντα φόρον.