Καταλογισμός πληρωμών.

24. Οσάκις δυνάμει του παρόντος Νόμου ποσόν καθίσταται πληρωτέον υπό προσώπου τινός υπό μορφήν τόκου και φόρου, πάσα πληρωμή γενομένη υπό του προσώπου τούτου, καταλογίζεται πρώτον έναντι του οφειλομένου τόκου και το υπόλοιπον έναντι του φόρου.