Περιστάσεις υφ' ας δυνατόν να επιστραφή φόρος.

19. Εάν αποδειχθή, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν, ότι πρόσωπόν τι κατέβαλε φόρον υπερβαίνοντα το ποσόν του φόρου του ορθώς επ' αυτού επιβλητέου, το πρόσωπον τούτο δικαιούται όπως τω αποδοθή το ούτω καθ' υπερβολήν καταβληθέν ποσόν ομού μετά απλού τόκου προς εννέα τοις εκατόν κατ' έτος από της παρόδου ενός μηνός από της ημερομηνίας της πληρωμής του καθ' υπέρβασιν πληρωθέντος φόρου μέχρι της ημερομηνίας της αποδόσεως:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που καταβλήθηκε τόκος πάνω στο ποσό που ξεπερνά το ποσό φόρου, ο τόκος επιστρέφεται.