Υποχρέωσις καταβολής φόρου.

20. Ο διαθέτης ιδιοκτησίας υποχρεούται να καταβάλη τον φόρον κατά τον χρόνον της διαθέσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν συμφωνίας πωλήσεως ήτις προνοεί την πληρωμήν του προϊόντος πωλήσεως της ιδιοκτησίας δια δόσεων, ο φόρος καταβάλλεται μετά τόκου κατά την αναλογίαν των τοιούτων δόσεων.