Φόρος επί ιδιοκτησίας κειμένης εντός των Κυριάρχων Περιοχών των βάσεων ή επί άλλης τινός ιδιοκτησίας

33.―(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, η υπαγωγή εις φόρον αναφορικώς προς ιδιοκτησίαν κειμένην εντός του εδάφους της Δημοκρατίας και ανήκουσαν κατά κυριότητα εις τας Αρχάς του Ηνωμένου Βασιλείου ή τας Ενόπλους Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Ελλάδος ή της Δημοκρατίας της Τουρκίας θα διέπηται υπό των οικείων προνοιών της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως ή της Συμφωνίας περί της Εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας, ήτις υπεγράφη εν εκατέρα περιπτώσει, εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960, και ο φόρος επιβάλλεται και εισπράττεται βάσει των ρηθεισών προνοιών.

(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου―

(α) ο όρος "Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως" σημαίνει την αφορώσαν εις την Εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, την υπογραφείσαν εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960, και περιλαμβάνει την Ανταλλαγήν Διακοινώσεων την υπογραφείσαν εν Λευκωσία κατά την αυτήν ημερομηνίαν·

(β) οι εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούμενοι όροι και λέξεις θα έχωσιν την έννοιαν την αποδιδομένην εις αυτούς ή αυτάς εν τη Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως ή τη συμφωνία περί της Εφαρμογής της Συνθήκης Συμμαχίας της υπογραφείσης, εν εκατέρα περιπτώσει, εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960.