Σημείωση
3 του Ν.42(I)/2005Μεταβατική Διάταξη

Οι ετήσιες καταθέσεις σε σχέδιο αποταμιεύσεων του Οργανισμού, από πρόσωπο που είχε εγγραφεί σε τέτοιο σχέδιο πριν από την 1η Μαΐου 2003, θα εκπίπτουν του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά την πιο πάνω ημερομηνία, όρους του σχεδίου, μέχρι τη λήξη της εξαετούς περιόδου από την ημερομηνία εγγραφής του σε τέτοιο σχέδιο.