Σημείωση
5 του Ν.81(I)/2003Έναρξη της Ισχύος του Ν.81(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.81(I)/2003] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.