Σημείωση
2 του Ν.164(I)2004Κατάργηση

Τα άρθρα 21(α) και (β), και 22(1), 3 και 4 του βασικού Νόμου καταργούνται.