Σημείωση
2 του Ν.42(I)/2005Κατάργηση του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3, το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου καταργείται.