o oo voo

43.-(1) o v v oo oov v v o 'o oo o o o vo v ov (v o vvo "o o vo").

(2) oo v v o ov v o ov vov v o o vo o ov v ov v o oo ov oo voo.

(3) o ov oo oov o vo v o oo voo o o oo ov oov o oo o o o ov voov o ovo v o oo voo ooo oov o o o o.

(4) ' o oo o vov o vo ' o o oo v v v v o v vo o voo, o, o v ov o o o vo v o o ov v ovoovov ov.

(5) ov v vvov voov v o ooo v o v v v o vo oov v ov o .