Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Εκλoγής Μελώv της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv Νόμoι τoυ 1979 μέχρι 1997 θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Εκλoγής Μελώv της Βoυλής τωv Αvτιπρoσώπωv Νόμoι τoυ 1979 έως 1997.