Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ το Εκλογοδικείο στην απόφασή του αναφορικά με την εκλογική αίτηση Αρ. 2/2016 κήρυξε άκυρη την εκλογή και ανακήρυξη ως βουλευτή για την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του υποψηφίου ο οποίος κατέλαβε τη θέση ως επιλαχών μη καταληφθείσας έδρας του δικαιωθέντος με την έδρα συνδυασμού κόμματος στον οποίο ανήκει ο εν λόγω επιλαχών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται αναγκαία η συμμόρφωση προς την απόφαση του Εκλογοδικείου και εν γένει η αποκατάσταση της νομιμότητας, κατ’ εφαρμογήν του Άρθρου 62 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο έχει καθοριστεί ο αριθμός των βουλευτών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για την πλήρωση της έδρας η οποία κηρύχθηκε άκυρη από το Εκλογοδικείο σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Άρθρου 66 του Συντάγματος της κειμένης νομοθεσίας, η οποία θεσπίστηκε με βάση την Τρίτη Τροποποίηση του Συντάγματος,

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: