Άσκησις τoυ δικαιώματoς

7. Τo δικαίωμα τoυ εκλέγειv εv εκάστη εκλoγική περιφερεία ασκείται μόvov υπό τoυ εγγεγραμμέvoυ εις τov εκλoγικόv κατάλoγov της περιφερείας ταύτης.

(2) [Διαγράφηκε].