Στέρηση του δικαιώματος

6. Στερείται του εκλογικού δικαιώματος πρόσωπο το οποίο δυνάμει ειδικών διατάξεων έχει στερηθεί του δικαιώματος αυτού.