ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1975, 36 του 1975, άρθρον 15.