Ειδικές διατάξεις σχετικά με την προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

14A —(1) Ανεξάρτητα των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, οποιοσδήποτε, ο οποίος εν γνώσει του—

(α) Θέτει σε κυκλοφορία αντίγραφο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή γνωρίζοντας, ή έχοντας λόγους να πιστεύει, ότι πρόκειται για μη εξουσιοδοτημένο,

(β) έχει στην κατοχή του για σκοπούς εμπορικούς ένα αντίγραφο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή γνωρίζοντας, ή έχοντας λόγους να πιστεύει, ότι πρόκειται για μη εξουσιοδοτημένο,

(γ) θέτει σε κυκλοφορία ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς εμπορικούς μέσα, με μοναδικό στόχο να διευκολύνουν την άνευ αδείας αφαίρεση ή εξουδετέρωση κάθε τεχνικού συστήματος, το οποίο ενδεχομένως εφαρμόζεται για την προστασία ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή,διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 14.

(2) Κάθε μη εξουσιοδοτημένο αντίγραφο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, και κάθε μέσο που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), υπόκεινται σε κατάσχεση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.