Προστασία από την εξουδετέρωση των τεχνολογικών μέτρων

14Β.-(1) Οποιοσδήποτε, ο οποίος εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους λόγους που του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτό το σκοπό και χωρίς την άδεια του δικαιούχου, κατασκευάζει, εισάγει, διανέμει, πωλεί, εκμισθώνει, διαφημίζει για πώληση ή εκμίσθωση ή κατέχει για εμπορικούς σκοπούς, συσκευές, προϊόντα ή συστατικά στοιχεία ή παρέχει  υπηρεσίες οι οποίες:

(α) Αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμισης ή εμπορίας, με σκοπό την εξουδετέρωση τεχνολογικών μέτρων προστασίας, ή

(β) πέρα από την εξουδετέρωση της προστασίας, έχουν εμπορικό σκοπό ή χρήση περιορισμένης σημασίας, ή

(γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρμοσθεί ή πραγματοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση της προστασίας, οιωνδήποτε αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων,

διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες (£30,000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες λίρες (£35,000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα τεχνολογικά μέτρα θεωρούνται «αποτελεσματικά» όταν η χρήση του προστατευόμενου έργου ή άλλου προστατεύσιμου αντικειμένου ελέγχεται από τους δικαιούχους μέσω της εφαρμογής διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, όπως κρυπτογράφησης, διατάραξης της μετάδοσης ή άλλης μετατροπής του έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου, ή προστατευτικού μηχανισμού ελέγχου της αντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της προστασίας.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν θίγουν την υποχρέωση των δικαιούχων να παρέχουν στους επωφελούμενους από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (στ), (ι), (ια), (ιγ) (ιζ), (ιη), και (ιθ) του εδαφίου (2) του άρθρου 7, τα μέσα προκειμένου αυτοί να επωφεληθούν από τις εν λόγω εξαιρέσεις στον αναγκαίο βαθμό, εφόσον έχουν εκ του Νόμου πρόσβαση στο προστατευόμενο έργο ή αντικείμενο.

(4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (3), οι επωφελούμενοι από τις εξαιρέσεις στις παραγράφους (στ), (ι), (ια), (ιγ) (ιζ), (ιη), και (ιθ) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 υπόκεινται στις διατάξεις του εδαφίου (1), στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται μέσα καθ’ υπέρβαση των διατάξεων του  εδαφίου (2), εκτός εάν η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση έχει ήδη καταστεί δυνατή από τους δικαιούχους στο βαθμό που απαιτείται για να επωφεληθεί από την εξαίρεση ή περιορισμό, χωρίς όμως ο δικαιούχος να εμποδίζεται στη λήψη κατάλληλων μέτρων για τον αριθμό των αναπαραγωγών, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε έργα ή άλλο προστατεύσιμο αντικείμενο που διατίθενται στο κοινό βάσει όρων συμφωνηθέντων με σύμβαση, κατά τρόπο ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν θέλει.

(5) Τα τεχνολογικά μέτρα που εφαρμόζονται εκούσια από τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υλοποιούνται κατ' εφαρμογή εκουσίων συμφωνιών τυγχάνουν της έννομης προστασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1).

(6) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (5) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογίων στο ειδικής φύσης δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων και σε σχέση με τα δικαιώματα εκμίσθωσης και δανεισμού.

(7) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται στην περίπτωση που τα τεχνολογικά μέτρα χρησιμοποιούνται, για τον αποτελεσματικό περιορισμό πράξεων που δεν επιτρέπονται από τους δικαιούχους κάθε δικαιώματος δημιουργού, συγγενικού δικαιώματος ή του δικαιώματος ειδικής φύσεως σε βάσεις δεδομένων, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η τεχνολογική εξέλιξή του:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν συνεπάγονται την υποχρέωση να σχεδιάζονται οι συσκευές, προϊόντα, συστατικά στοιχεία ή υπηρεσίες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αντιστοιχούν στα τεχνολογικά μέτρα, στο βαθμό που οι εν λόγω συσκευές, προϊόντα, συστατικά στοιχεία ή υπηρεσίες δεν εμπίπτουν κατ' άλλον τρόπο στην απαγόρευση του εδαφίου (1).

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν απαγορεύουν τη χρήση μεθόδων ή τη διενέργεια δραστηριοτήτων που έχουν εμπορικό σκοπό ή χρήση άλλη από την εξουδετέρωση της τεχνολογικής προστασίας και ότι δεν εμποδίζεται η έρευνα σχετικά με την κρυπτογράφηση.