Διάθεση εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

14E. Η Αστυνομία σε περίπτωση συμβιβασμού αδικήματος, δυνάμει του άρθρου 14Δ, δύναται -

(α)να καταστρέφει, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του προσώπου που συμβιβάσθηκε, τα εμπορεύματα που αναγνωρίζονται ως εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή να τα θέτει εκτός εμπορικής κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στον κάτοχο δικαιώματος· και

(β)να λαμβάνει έναντι των εμπορευμάτων  κάθε άλλο  μέτρο, που έχει ως αποτέλεσμα να στερήσει ουσιαστικά τα πρόσωπα που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε οικονομικό όφελος που πηγάζει από την ενέργεια αυτή.