Εξουσία για συμβιβασμό αδικημάτων

14Δ. (1) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ή εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν μέλος της αστυνομίας δύναται, κατά την κρίση του, να συμβιβάζει οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, το οποίο ήθελε διαπραχθεί ή για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από πρόσωπο, έχει δε πλήρη εξουσία όπως αποδέχεται από το πρόσωπο αυτό χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας και δεν υπερβαίνει τις  είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

(2) Το χρηματικό ποσό καταβάλλεται εντός δεκαπέντε ημερών σε μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο Αρχηγός της Αστυνομίας ήθελε ορίσει και ο υπεύθυνος του αστυνομικού σταθμού, όπου γίνεται η πληρωμή, εκδίδει σε καθορισμένο τύπο το πιστοποιητικό της πληρωμής.

(3) Με την πληρωμή του χρηματικού ποσού, απαγορεύεται η λήψη περαιτέρω δικαστικών μέτρων για το αδίκημα αυτό εναντίον του προσώπου που συμβιβάσθηκε και αν το πρόσωπο αυτό τελεί υπό κράτηση αφήνεται ελεύθερο.