Έργα και πράξεις προστατεύσιμα υπό του παρόντος Νόμου

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, προστατεύσιμα υπό του παρόντος Νόμου είναι—

(α) Υπό μεν δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας—

(i) Επιστημονικά έργα·

(ii) φιλολογικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών·

(iii) μουσικά έργα·

(iv) καλλιτεχνικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών πάσης φύσεως·

(ν) ταινίες·

(vi) βάσεις δεδομένων·

(vii) ηχογραφήσεις·

(viii) εκπομπές·

(ix) δημοσιεύσεις προτέρως αδημοσίευτων έργων.

(β) υπό δε συγγενικού δικαιώματος, ερμηνείες ή εκτελέσεις έργων από καλλιτέχνες:

Νοείται ότι—

(i) Οι περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως επί των συγγενικών δικαιωμάτων. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι οποίες παρέχουν προστασία σε συγγενικά δικαιώματα, δεν είναι δεκτικές διασταλτικής ερμηνείας,

(ii) οι διατάξεις, οι οποίες παρέχουν προστασία σε συγγενικά δικαιώματα, δε δύνανται να ερμηνευθούν κατά τρόπο, ώστε να θίγεται, άμεσα ή έμμεσα, τώρα ή στο μέλλον, έστω και ενδεχομένως, η προστασία των έργων της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τα συμφέροντα των δημιουργών,

(iii) οι εις βάρος της πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωριζόμενες εξαιρέσεις και περιορισμοί στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 7, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων περί εξαντλήσεως δικαιώματος στο άρθρο 7, έχουν, σε περίπτωση απουσίας αντιθέτου διατάξεως, εφαρμογή και επί των συγγενικών δικαιωμάτων.

(2)  Δεν προστατεύεται κατά τον παρόντα Νόμο αντικείμενο, το οποίο—

(α) Δεν έχει διατυπωθεί γραπτά, ηχογραφηθεί, καταγραφεί, εγγραφεί με οποιοδήποτε τρόπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, ή διαφορετικά εμφανισθεί με κάποια υλική μορφή, και

(β) δεν είναι πρωτότυπο:

Νοείται ότι έργο είναι πρωτότυπο, αν είναι προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του και όχι αντιγραφή ήδη υπάρχοντος έργου ή προσχεδίου ή προπλάσματος έργου. Η αναγνώριση προστασίας δεν εξαρτάται από την εφαρμογή κανενός πρόσθετου κριτηρίου.

(3)(α) Σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται η κατά τον παρόντα Νόμο αναγνωριζόμενη προστασία στις ιδέες,   διαδικασίες, συστήματα, μεθόδους (συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων λειτουργίας), αρχές και στοιχεία τα οποία εκφράζονται στο προστατεύσιμο αντικείμενο.

(β) Αν μία ιδέα, διαδικασία, σύστημα, μέθοδος (συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων λειτουργίας), αρχή  και στοιχείο μπορεί να εκφρασθεί μόνο με έναν και μοναδικό τρόπο, δεν αναγνωρίζεται στο μοναδικό  αυτόν τρόπο (έκφραση) προστασία κατά τον παρόντα Νόμο.

(4) Δε στερείται της δυνατότητας προστασίας, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, προστατεύσιμο κατά τα λοιπά  αντικείμενο για μόνο το λόγο ότι ή δημιουργία του ή, προκειμένου περί συγγενικού δικαιώματος, η  σχετική πράξη συνεπάγεται προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ή του συγγενικού δικαιώματος, επί άλλου αντικειμένου.