Δικαίωμα συλλογής πληροφοριών

11Ζ. Ο δημιουργός ή κληρονόμος του  μπορούν να απαιτούν, εντός τριών ετών μετά τη μεταπώληση, από οποιονδήποτε επαγγελματία της αγοράς έργων τέχνης που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11Β κάθε πληροφορία απαραίτητη για την καταβολή των ποσοστών που οφείλονται επί της μεταπώλησης.