Μέτρα επιβολής

13Γ.  (1)  Το Δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δύναται να διατάξει τον παραβάτη να μην επαναλάβει την εν λόγω προσβολή στο μέλλον. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαγόρευση αυτή το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει για διασφάλιση της συμμόρφωσης,  χρηματική ποινή  η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες λίρες (£35,000) ή ποινή φυλάκισης η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2)  Το Δικαστήριο δύναται κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος  και με δαπάνη του παραβάτη να διατάξει την πλήρη ή μερική δημοσίευση της απόφασης  ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει εύλογο για τη διάδοση των σχετικών με την απόφασή του πληροφοριών.