Σημείωση
2 του Ν.190(Ι)/2004Κατάργηση

Ο περί Παροχής Εγγυήσεων δι' Εξαγωγάς Νόμος του 1974 καταργείται.