Σημείωση
3 του Ν.190(I)/2004Μεταβατικές διατάξεις

Το περί της Παροχής Εγγυήσεων (Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων για Πράξεις Μεσοπρόθεσμης και Μακροπρόθεσμης Κάλυψης) Διάταγμα του 2002, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του Νόμου που καταργείται, εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου καταργηθεί με Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.