Σημείωση
258(3) του Ν.213(Ι)/2002Κατάργηση

Ο περί του Αδικήματος της Αεροπειρατείας Νόμος 1972 και ο περί Αδικημάτων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 1973 καταργούνται.