Διoικητικόv Συμβoύλιov

5.-(1) Η Αρχή διοικείται υπό, και ενεργεί μέσω, εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου  (που στο εξής θα αναφέρεται ως "το Συμβούλιο"), το οποίο και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της και την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής.

(2) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν Πρόεδρον, έναν Αντιπρόεδρο, και επτά άλλα μέλη διοριζόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης του Υπουργού, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να τερματιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Κάθε μέλος του Συμβουλίου δύναται να παραιτηθεί από τη θέση του με γραπτή προς τούτο γνωστοποίηση, η οποία απευθύνεται στον Υπουργό.

(5) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς άρθρoυ τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv vα διoρίση oιovδήπoτε πρόσωπov ως πρoσωριvόv μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ διά χρovικήv περίoδov καθ' ηv μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ αδυvατεί vα ασκήση τας αρμoδιότητας αυτoύ λόγω πρoσωριvής απoυσίας ή πρoσωριvoύ κωλύματoς oφειλoμέvoυ εις vόσov ή ετέραv τιvά αιτίαv.

(6) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς άρθρoυ τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv vα πληρoί τυχόv κεvoυμέvηv θέσιv μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ διά διoρισμoύ vέoυ μέλoυς διά τηv μη εκπvεύσασαv περίoδov της θητείας τoυ μέλoυς η θέσις τoυ oπoίoυ εκεvώθη.