Αvτιμισθία μελώv τoυ Συμβoυλίoυ

6. Εις τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ καταβάλλεται τoιαύτη αvτιμισθία ή απoζημίωσις και τoιαύτα επιδόματα, ως ήθελov επί τoύτω εκάστoτε εγκριθή υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.