Παραχώρηση λιμένος Λάρνακας και λιμένος Λεμεσού

16Α.  Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου και παρά τις διατάξεις του περί Κτήσεως Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να συνάπτει σύμβαση με την οποία να εκμισθώνει το λιμένα Λάρνακας και το λιμένα Λεμεσού ή/και να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, τροποποίηση, διεύθυνση ή λειτουργία του λιμένος Λάρνακας ή του όλου ή μέρους της περιοχής λιμένος Λάρνακας ή του λιμένα Λεμεσού ή του όλου ή μέρους της περιοχής λιμένος Λεμεσού:

Νοείται ότι πριν την κατά το παρόν άρθρο σύναψη σύμβασης με οποιοδήποτε πρόσωπο, το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνάπτει σύμβαση με την Αρχή για την εκμίσθωση ή την παραχώρηση άδειας χρήσης του λιμένος Λάρνακας ή του όλου ή μέρους της περιοχής λιμένος Λάρνακας ή του λιμένος Λεμεσού ή του όλου ή μέρους της περιοχής λιμένος Λεμεσού:

Νοείται περαιτέρω ότι η κατά το παρόν άρθρο σύναψη σύμβασης από το Υπουργικό Συμβούλιο με οποιοδήποτε πρόσωπο, δε θα επηρεάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου έχει μεταβιβαστεί στην Αρχή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 16, ή άλλης ιδιοκτησίας της Αρχής, τα οποία παραμένουν ιδιοκτησία αυτής.