Επέvδυσις κεφαλαίωv

13. Η Αρχή δύvαται τηρoυμέvωv τωv oδηγιώv τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ vα επεvδύη τα αvήκovτα αυτή κεφάλαια.