Επιβολή διοικητικού προστίμου

30Γ.-(1). Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 30 και 30Α, σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται δυνάμει αυτού και οποιασδήποτε Γνωστοποίησης ή Οδηγίας εκδίδεται δυνάμει των Διαταγμάτων, επιβάλλεται, διοικητικό πρόστιμο μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000).

(2) Το διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), επιβάλλεται κατόπιν έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης του Γενικού Διευθυντή της Αρχής, αφού προηγουμένως παρασχεθεί το δικαίωμα ακρόασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3) Tο Συμβούλιο της Αρχής δύναται να καθορίζει τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του ύψους του επιβαλλόμενου, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να επηρεάζει τη διακριτική ευχέρεια του Γενικού Διευθυντή της Αρχής, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4) Ο Γενικός  Διευθυντής της Αρχής ενημερώνει το συντομότερο δυνατό το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την απόφαση τουː

Νοείται ότι, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να εκδίδει μαζί με την απόφασή του, διαταγή με την οποία να απαγορεύει την είσοδο ή την παραμονή σκάφους στο λιμάνι ή σε περιοχή λιμένος ή την κατακράτηση σκάφους, οχήματος ή εμπορεύματος σε σχέση με το οποίο επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο μέχρις ότου γίνει πληρωμή του διοικητικού προστίμου ή εκδοθεί τραπεζική εγγύηση προς όφελος της Αρχής, η οποία εκδίδεται από τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία, για ποσό ίσο με το διοικητικό πρόστιμο και υπό όρους τους οποίους ορίζει ο Γενικός Διευθυντής.

(5) Ο Γενικός Διευθυντής, με την απόφασή του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (4) του παρόντος άρθρου, ενημερώνει το επηρεαζόμενο πρόσωπο για το δικαίωμά του να καταχωρήσει ιεραρχική προσφυγή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30Δ.