Εξουσία της Αρχής για την έκδοση Κανονισμών

30Α. (1) Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε πρόνοια Κανονισμού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30Α ή με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30 ή με οποιεσδήποτε Γνωστοποιήσεις ή Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των Διαταγμάτων αυτών, συνιστά αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) ή με ποινή φυλάκισης για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και με τις δύο αυτές ποινές.