Εξουσία της Αρχής για την έκδοση Κανονισμών

30Α. (1) Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να προνοούν ότι η παράλειψη συμμόρφωσης με αυτούς ή με οποιαδήποτε Διατάγματα, Γνωστοποιήσεις ή Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει αυτών συνιστά αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή με ποινή φυλάκισης για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή/και με τις δύο αυτές ποινές.