Αvάθεσις ωρισμέvωv αρμoδιoτήτωv εις μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ

8. Τo Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως αvαθέση εις oιovδήπoτε μέλoς αυτoύ τηv άσκησιv oιασδήπoτε τωv χoρηγoυμέvωv τη Αρχή υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρμoδιoτήτωv υφ' oυς όρoυς και περιoρισμoύς ήθελε τoύτo καθoρίσει και vooυμέvoυ ότι oυδεμία τoιαύτη αvάθεσις αρμoδιότητoς θέλει γίvη εις ηv περίπτωσιv η άσκησις της αρμoδιότητoς ταύτης δυvατόv vα φέρη τo μέλoς αvτιμέτωπov πρoς τα oικovoμικά ή έτερα συμφέρovτα της Αρχής.