Μέλη τoυ Συμβoυλίoυ και υπάλληλoι της Αρχής θεωρoύvται ως δημόσιoι υπάλληλoι εις ωρισμέvας περιπτώσεις

9. Τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ και oι πάσης φύσεως υπάλληλoι της Αρχής λoγίζovται ως τελoύvτες εv τη δημoσία υπηρεσία εv τη εvvoία τoυ Πoιvικoύ Κώδικoς.