Ενώσεις μη αποτελούσαι σωματεία

26. Επί ενώσεως προσώπων προς επιδίωξιν σκοπού μη αποτελούσης σωματείον, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλο τι, ισχύουν αι διατάξεις του οικείου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου αι εφαρμοζόμενοι εις την ένωσιν ταύτην. Άμα η ένωσις μετατραπή εις σωματείον, η μεταβίβασις της περιουσίας εις τούτο γίνεται κατά τας εκάστοτε εν ισχύϊ διατάξεις αίτινες αφορώσιν εις μεταβίβασιν περιουσίας.