Σύστασις ιδρύματος

27.-(1) Ίδρυμα συνιστάται διά της εγγραφής της ιδρυτικής πράξεως υπό του Εφόρου εις το επί τούτω τηρούμενον κατά τον καθωρισμένον τύπον Μητρώον Ιδρυμάτων και της εκδόσεως υπ' αυτού επί του καθωρισμένου τύπου πιστοποιητικού εγγραφής.

(2) Ο Έφορος, εάν ο σκοπός του ιδρύματος δεν είναι παράνομος ως ανωτέρω προνοείται, διενεργεί την εγγραφήν εν τω Μητρώω και εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής κατά τον καθωρισμένον τύπον φέρον την υπογραφήν αυτού.

(3) Το ούτω εκδοθέν πιστοποιητικόν δημοσιεύεται εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποτελεί πλήρη απόδειξιν περί της ημερομηνίας εγγραφής και περί της τηρήσεως των υπό του νόμου απαιτουμένων προϋποθέσεων.

(4) Άμα τη εκδόσει του πιστοποιητικού το ίδρυμα αποκτά νομικήν προσωπικότητα.