Αποζημίωση των αντιπροσώπων

10. Η αποζημίωση των αντιπροσώπων συνίσταται από-

(α) (i) Eτήσιες αποδοχές δώδεκα χιλιάδων λιρών (£12.000) αναπροσαρμοζόμενες ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη και του ετήσιου ποσοστού αύξησης μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών·

(ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών που καταβάλλονται με βάση την υποπαράγραφο (i), το οποίο θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους·

(β) ετήσιο επίδομα παραστάσεως επτά χιλιάδων διακοσίων λιρών (£7.200) αναπροσαρμοζόμενο ως αποτέλεσμα της εκάστοτε διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη· και

(γ) ετήσιο κατ’ αποκοπή επίδομα τριών χιλιάδων εξακοσίων λιρών (£3.600) για γραμματειακές υπηρεσίες.