Σημείωση
20 του Ν. 123(Ι)/2018Μεταβατικές διατάξεις

20.-(1) Οποιαδήποτε αναφορά στην τουριστική νομοθεσία ή σε συναφή δημόσια έγγραφα σε-

(α) «Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού» λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Τουρισμού όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Νόμο·

(β) «Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού» λογίζεται ως αναφορά στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού∙

(γ) «Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού» λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό ή στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου.

(2) Οποιαδήποτε έγκριση, άδεια ή πράξη οποιασδήποτε φύσης η οποία δόθηκε ή διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων του 1969 έως 2005 λογίζεται ότι δόθηκε ή διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Η ισχύς οποιασδήποτε άδειας η οποία εκδόθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, δεν επηρεάζεται από την κατάργηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων του 1969 έως 2005 και λήγει κατά την καθορισμένη σε αυτή ημερομηνία λήξης αυτής.