Σημείωση
21 του Ν. 123(Ι)/2018Κατάργηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων

21. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ: δηλαδή του Ν. 123(Ι)/2018] οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμοι του 1969 έως 2005 καταργούνται.