Σημείωση
22 του Ν. 123(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 123(Ι)/2018

22. O παρών Νόμος [Σ.Σ: δηλαδή ο Ν. 123(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ τη 2α Ιανουαρίου 2019, με εξαίρεση τις διατάξεις του Μέρους V, οι οποίες τίθενται σε ισχύ με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.