Σημείωση
9 του Ν87/85Επιφύλαξις

9 του Ν.87/85. Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως του βασικού νόμου, καταργουμένης ή τροποποιουμένης διά του παρόντος Νόμου, καθ’ ο μέτρον δεν συγκρούονται προς ρητάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, παραμένουν εν ισχύϊ και θεωρούνται ως εκδοθέντες δυνάμει του παρόντος Νόμου.