Σημείωση
3 του Ν.136(Ι)/2002Έναρξη Ισχύος του Ν.136(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.136(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003.